ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

     บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับโดยตรงหรือทางอ้อม อันประกอบไปด้วย

     • ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

          ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

     • ข้อมูลติดต่อ

          ได่แก่ ที่อยู่ที่พักอาศัยปัจจุบัน หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่สถานที่ทำงาน (สำนักงานใหญ่ และ/หรือสาขา) หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หรือที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ ช่องทางการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID หรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเซียลมีเดีย)

     • ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์

          ได้แก่ ข้อมูลรถยนต์ พฤติกรรมการใช้รถยนต์ ประวัติการใช้รถยนต์ และข้อมูลการใช้สินค้า(ผลิตภัณฑ์) และ/หรือบริการ

     • ข้อมูลทางการเงิน

          ได้แก่ หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลการชำระเงิน

     • ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน

          ได้แก่ หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (Website Browsing) จากการใช้ข้อมูล

     • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ

          ได้แก่ ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ

     • ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร

          ได้แก่ การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัท และบุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น เทปบันทึกกรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาทาง call center หรือผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ เป็นต้น

     • ข้อมูลอื่นๆ

          ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้กับบริษัท (ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลของมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม เช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับบริษัท บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆได้) ข้อมูลวิเคราะห์สถิติทางการตลาด หรือข้อมูลเชิงสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ข้อมูลภาพวิดีทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลบทสนทนาและการสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

     • ผ่านช่องทางของต่างๆ ของบริษัท อาทิ เช่น เอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา

     • ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของผู้ให้บริการอื่น

3. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์อื่น

     ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อท่านคลิกลิงก์จากเว็บไซต์ของเราโดยเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น จะถือว่าท่านได้สิ้นสุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว ทั้งนี้ หากเว็บไซต์อื่นมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

4. การประมลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     บริษัทจะประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

     • เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ

     • เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเมื่อต้องดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา

     • เมื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

     • เมื่อบริษัทต้องประมวลผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ

     • เมื่อบริษัทประมวลผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการภายใน การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือ การพัฒนามาตรฐานในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ การป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำผิดกฎหมาย รวมไปถึงการบันทึกภาพในพื้นที่บริเวณศูนย์บริการ หรือสาขา หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบริเวณดังกล่าว และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์

5. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     • เพื่อทำรายการตามที่ท่านประสงค์ หรือเพื่อดำเนินการตามอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ

     • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ

     • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทฯ จัดซื้อจัดจ้าง หรือใช้บริการ

     • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ

 &nbnbsp;   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม

     • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและโฆษณา และส่งเสริมการขาย

     • เพื่อดำเนินการเข้าทำสัญญา เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน ในกรณีท่านเป็นผู้ให้บริการจากภายนอก หรือ ผู้จัดจำหน่าย หรือ การจัดจ้างจากภายนอก

ทั้งนี้ การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทดำเนินการโดยมีฐานกฎหมายรองรับ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานกฎหมายที่แตกต่างกันได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆไป

6. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในด้านการตลาด

     เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เกี่ยวกับ ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data) และ ข้อมูลความสนใจ (Profile Data) ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอสินค้า (ผลิตภัณฑ์) และ/หรือบริการให้กับท่าน รวมไปถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ทางอีเมล์ : pdap@bsact.co.th ในกรณีที่ท่านเลือก ยกเลิกหรือปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด จะไม่มีผลกระทบต่อสินค้า (ผลิตภัณฑ์) หรือการให้บริการแก่ท่าน หรือธุรกรรมอื่นใดก่อนหน้าที่ท่านมีกับบริษัทฯ แล้ว

7. การใช้คุ้กกี้

     บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถตั้งค่าลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการได้ ทั้งนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานระบบบางอย่างได้อย่างสมบูรณ์อันเนื่องจากการปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้

     • หน่วยงานราชการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรมสรรพากรเพื่อดำเนินการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม

     • บริษัทในเครือ รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน เช่น การรายงาน การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทในเครือได้ตาม รายชื่อบริษัทในเครือ

     • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (เช่น ระบบ Cloud บริการส่ง SMS บริการ Call Center)

9. มาตราการรักษาความปลอดภัย

     บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เช่น การแยกเก็บรักษาระหว่างข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคล การเข้ารหัสข้อมูล การจำกัดตัวบุคคลผู้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การกำหนดให้ผู้ให้บริการของบริษัทจะต้องมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม อาทิ เช่น จัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลลับ (Confidential Information) ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย การทำสัญญาเพื่อรักษาความลับ ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของเรา

10. ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมไว้และวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กรณีที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราไปแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีระยะเวลา 10 ปี หรือตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้ คือ

     • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยอยู่

     • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือครบถ้วน

     • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

     • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างที่ท่านใช้สิทธิตามหัวข้ออื่น หรือการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

     • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     • สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอให้บริษัทจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการโอนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     • สิทธิในการถอนความยินยอม

     • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้โดยส่งคำร้องมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางติดต่อ ในข้อ 12. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดการกับคำร้องของท่านไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ที่ได้บริษัทฯ ได้รับคำร้อง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธคำร้องขอของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

12. ติดต่อเรา

     หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำหรือร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

     12.1 กรอกแบบฟอร์ม ที่ แบบฟอร์มติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

     12.2 ติดต่อ : ฝ่ายกฎหมายและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

          บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด

          เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

          โทรศัพท์: 02-779-6000 ต่อ 31510

          อีเมล: pdap@bsact.co.th