News & Activities

CSR

"Corporate Social Responsibility (CSR) A.C.T มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง A.C.T ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน".

 

กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของเรา “ โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2 ”
      บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอคได้จัดทำโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2โดยสร้างโรงอาหารเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล ผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบอาหารรับประทานอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  โดยใช้งบประมาณกว่า 150,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานบริษัทบริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดพร้อมทั้งชาวบ้านโนน-สวรรค์ เป็นอย่างดีจนโครงการแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
       กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง  ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการนั้นสามารถเรียกรอยยิ้มจากน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ จากการมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ประกอบอาหาร เรียกได้ว่าโครงการนี้นำมาซึ่งรอยยิ้ม พร้อมทั้งความอิ่มอร่อย และเติมความสุขให้กับน้องๆได้โดยแท้จริง

                  

               

          

 

 

ระดับของ CSR

ระดับที่ 1 Mandatory Level:
ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายแรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น

ระดับที่ 2 ElementaryLevel: 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ระดับที่ 3 PreemptiveLevel:
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอยแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

ระดับที่ 4 VountaryLevel:
ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุนกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไปให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม

 

ประเภทของ CSR

In process
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแลัสิ่งเวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

After process
หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา, การรณรงค์สร้างจิดสำนึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

As process
หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เขื่อ มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ

 

หลักแนวคิดของ CSR

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

News > Activities > CSR >
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด