Knowledge

ความรู้เรื่องโช้คอัพ (Shock Knowledge)


อายุของโช้คอัพ (Shock)
 

กับ คำถามที่ว่า  โช้คอัพมีอายุการใช้งานนานเท่าไร  ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานและวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องสมบูรณ์  โดยปกติแล้วจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 80,000  กิโลเมตร  แต่มีการแนะนำให้ตรวจสอบโช้คอัพทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร และให้เปลี่ยนทุก ๆ  60,000  กิโลเมตร  และยังพบว่ารถยนต์ 1 ใน 4 คันที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์จะพบโช้คอัพชำรุด


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด