Knowledge

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)


การสึกผิดปกติเกิดจากการเติมลมยางไม่ถูกต้อง
 

การสึกบริเวณไหล่ยางข้างเดียว
เกิดจากการไม่สลับยางตามเวลาที่สมควร

 


การสึกบริเวณกลางหน้ายาง
เกิดจากการเติมลมยางที่มากเกินไป

 


การสึกบริเวณไหล่ยาง
เกิดจากการเติมลมยางน้อยเกินไป หรือลมยางอ่อน

 

 


 


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด