Knowledge

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)


Run in การปรับตัวของยางใหม่
 

           Run in   คือ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดในการใช้งาน  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เพิ่งจะแกะกล่องมาใช้งาน ควรจะ Run in ก่อน เปรียบเสมือนการ อุ่น ร่างกาย ก่อนจะลงสนามแข่ง ยางรถยนต์ก็เฉกเช่นเดียวกัน สำหรับยางรถยนต์เส้นใหม่ เมื่อเริ่มนำไปใช้งานจริงก็ต้องมีการปรับสภาพตัวเองไปกับการใช้งาน หรือเรียกว่า  ระยะรันอิน (run in)  ในระยะ 100-200 กิโลเมตรแรกของการใช้งานจึงไม่ควรใช้ความเร็วสูงเกินไปควรขับขี่อยู่ที่ความเร็วไม่ เกิน 80-100 กม./ชม. เพื่อให้โครงยาง แก้มยาง และหน้ายางปรับสภาพไปกับการใช้งานบนพื้นผิวถนนเนื่องจากมุมล้อของรถแต่ละคัน นั้นไม่ว่าจะเป็น มุมโท (toe) มุมแคมเบอร์ (camber) หรือมุมคาสเตอร์ (caster) ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ยังเป็นการถนอมช่วงล่างรถอีกด้วย

          นอกจากนี้ เติมลมเช็คลมยางและตรวจเช็คยาง สำหรับยางรถยนต์ใหม่  ผู้ขับขี่ตรวจในช่วงรันอิน   และเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คความดันลมยางด้วย เพราะโครงยางรถยนต์จะมีการยืดขยายออกอีกเล็กน้อย สืบเนื่องจากการปรับสภาพในการใช้งานจริงซึ่งอาจเป็นผลให้ความดันลมยางลดต่ำลงเล็กน้อย ดังนั้นจึง ควรตรวจเช็คความดันลมยางรถยนต์ทุกๆ สัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง

 

สรุป ระยะที่เป็นมาตรฐานในการรันอินยางใหม่ คือ 100-200 กม. แรกของการใช้งาน โดยผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ควรใช้ความเร็วสูงเกิน 80-100 กม./ชม.   

ที่มา วารสาร บริดจสโตน นิวส์ ฉบับที่ 096

 


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด